Thi công kè bờ kho xăng dầu Thọ Quang – công ty xăng dâu KV5