Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ

THÀNH MINH ANH đã và luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác để nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao và phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng