Tư vấn quản lý dự án

 

Thực hiện công tác kiểm tra, xác định chất lượng công trình theo quy chuẩn hiện hành